Hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 24/03/2020, trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ “Xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt” do TS. Hồ Mạnh Dũng làm chủ nhiệm, Trung tâm hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Tình hình thực hiện đề tài xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt”. Tham dự Hội thảo, có các cán bộ lãnh đạo Trung tâm, các cán bộ nghiên cứu trực tiếp tham gia thực hiện đề tài và các nghiên cứu viên đến từ các phòng chuyên môn cũng như chuyên viên quản lý từ các bộ phận khác của Trung tâm.

Tại Hội thảo, 03 báo cáo chuyên đề đã được trình bày và thảo luận, bao gồm:

Báo cáo thứ nhất, CN. Cao Thanh Long trình bày về tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ: “Xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt”, thời gian 2018 – 2020. Trong đó, các nội dung chính được tập trung vào: Mục tiêu của đề tài; Phương pháp nghiên cứu; Các kết quả đã đạt cho tới thời điểm hiện tại; Các công việc cần triển khai trong thời gian tới; Các đề xuất để hợp tác và đẩy mạnh hướng nghiên cứu với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Báo cáo viên Cao Thanh Long trình bày trong Hội thảo.

Tiếp theo đó, báo cáo chuyên đề thứ hai do KS. Trương Hoàng Tuấn trình bày minh họa về sản phẩm giao diện, bản chạy thử hệ chương trình mô phỏng từ kết quả của đề tài bao gồm: Các mô-đun chức năng chính trên sản phẩm giao diện; Các tương tác vận hành cơ bản của chương trình mô phỏng trên giao diện; Các liên kết của giao diện với các thông số vận hành của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt trên hệ thống điều khiển mô phỏng. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến Logic và thao tác điều khiển thanh bù trừ; Quá trình theo dõi sự thay đổi các thông số kỹ thuật như công suất lò, vị trí các thanh điều khiển, chu kỳ lò, độ phản ứng đã được chạy thử trên chương trình mô phỏng. Chương trình mô phỏng chạy thử cũng cung cấp các thông tin về cơ chế an toàn nội tại của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt như hiệu ứng phản hồi âm của nhiệt độ…

Báo cáo viên Trương Hoàng Tuấn đang trình bày minh họa trong Hội thảo.

Trong báo cáo chuyên đề thứ ba ThS. Nguyễn Hoàng Nhật Khang, thành viên mới của Nhóm Tính toán mô phỏng đã trình bày về định hướng nghiên cứu và những đóng góp của bản thân cho đề tài hiện tại và giai đoạn sắp tới (Pha 2 của đề tài dự kiến thực hiện từ 2021).

ThS. Nguyễn Hoàng Nhật Khang trình bày trong Hội thảo.

Các báo cáo tập trung vào các kết quả nghiên cứu đã đạt được của Nhóm thực hiện đề tài về xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt, đồng thời đề xuất, thảo luận các kế hoạch nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn tiếp theo (Pha 2 của đề tài).

Qua các báo cáo được trình bày, các cán bộ tham dự hội thảo đã có những trao đổi chuyên sâu về học thuật, hữu ích để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, đồng thời gợi mở một số nội dung mới có khả năng hợp tác mở rộng hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, thực chất và thành công.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh