BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HẠT NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Hồ Mạnh Dũng

Phó Giám đốc Phụ trách

ĐT: (028) 38 39 37 75

DĐ: 0918 336 329

     E-mail: ho.manh.dung@cenutech.vn / dungmanhho@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Mai

Phó Giám đốc

ĐT: (028) 62 91 33 84

DĐ: 0913 107 195

E-mail: nguyen.van.mai@cenutech.vn / vanmaius@yahoo.com

KS. Nguyễn Kiên Chính

Phó Giám đốc

ĐT: (028) 62 91 20 98

DĐ: 0909 289 468

               E-mail: nguyen.kien.chinh@cenutech.vn / nkienchinh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
QUA CÁC THỜI KỲ

Đang cập nhật.