Quá trình phát triển

Ngày 15 tháng 04 năm 1979, Cơ sở Nghiên cứu hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh được thành lập với 03 bộ phận chính: Phòng Tổng hợp, Tổ Vật lý, Tổ nghiên cứu thiết kế với số cán bộ công nhân viên khiêm tốn gồm 08 người. Đến ngày 11 tháng 06 năm 1984, Cơ sở Nghiên cứu hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đổi tên thành Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm) theo Nghị định số 87/NĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Hiện nay, Trung tâm có 07 phòng:

– Phòng Hành chính tổng hợp;

– Phòng An toàn bức xạ và môi trường;

– Phòng Thủy văn đồng vị;

– Phòng Vật lý và phân tích hạt nhân;

– Phòng Công nghệ sinh học;

– Phòng Ứng dụng và triển khai công nghệ;

– Phòng Thông tin và đào tạo

Mặc dù là một đơn vị người không đông, không có nhiều thiết bị nghiên cứu chủ lực nhưng với quá trình hoạt động của mình Trung tâm đã có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế và xã hội đất nước, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trung tâm đã đóng góp không nhỏ trong việc nghiên cứu và triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ hạt nhân cũng như phi hạt nhân vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, khai thác dầu khí,… Trung tâm cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

Hiện nay, đất nước ta đang ráo riết chuẩn bị ráo cho sự hình thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân, chính vì vậy, những hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm cũng đang hướng vào các đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, từng bước gắn bó thiết thực với những mục tiêu phát triển nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Trải qua 41 năm, dưới sự lãnh đạo của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, các trường đại học, các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

 

Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh