Phòng Hành chính Tổng hợp

1. Chức năng và nhiệm vụ

– Phòng Hành chính tổng hợp (HCTH) là Phòng chức năng của Trung tâm giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý và thực hiện nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân cũng như các kỹ thuật phi hạt nhân khác có liên quan theo cơ chế tự chủ được quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ.

– Tổng hợp và trình lãnh đạo Trung tâm các chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm. Dự thảo báo cáo công tác của Trung tâm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm. Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản và cung cấp thông tin của Trung tâm cho các tổ chức và cá nhân khi được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm. Chuẩn bị cơ sở vận chất và nội dung, thông báo nhân sự, tài liệu các cuộc họp, hội nghị của Trung tâm.

– Tổng hợp nghiệp vụ về công tác quản trị nhân sự của cơ quan. Giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nội quy, quy trình làm việc của Trung tâm.

– Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn trong việc chuẩn bị các nhiệm vụ, đề tài, dự án, báo cáo kịp thời theo kế hoạch.

– Thông báo, truyền đạt, phổ biến các chuyên môn nghiệp vụ, kết luận hội nghị theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm.

– Xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin giữa các phòng. Thống nhất quản lý và sử dụng mạng thông tin của Trung tâm.

– Bảo đảm các điều kiện làm việc thuộc nội vụ cơ quan. Giải quyết các công việc theo sự ủy nhiệm của Lãnh đạo Trung tâm.

– Tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự cơ quan; điều động phương tiện vận chuyển.

– Giúp Lãnh đạo Trung tâm quản lý công tác xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.

– Tổ chức bộ máy kế toán để đảm bảo công tác hoạch toán. Quan hệ với các cơ quan tài chính, ngân hàng, kho bạc, thuế để hoạt động tài chính của cơ quan thông suốt, minh bạch, đúng pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.

2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Phòng bao gồm Phụ trách phòng (là Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiêm nhiệm), Phó trưởng phòng, và 11 cán bộ viên chức, người lao động.

3. Thông tin liên hệ

Phụ trách phòng: TS. Hồ Mạnh Dũng – ĐTCĐ: (028) 3839 3775

Phó trưởng phòng: Ông Ninh Đức Tuyên – ĐTDĐ: 0913 715 931

Phòng Hành chính Tổng hợp