Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc gồm 03 người, là tập thể đoàn kết, thống nhất, phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động, Trung tâm có 07 phòng:

– Phòng Hành chính tổng hợp;

– Phòng An toàn bức xạ và môi trường;

– Phòng Thủy văn đồng vị;

– Phòng Vật lý và phân tích hạt nhân;

– Phòng Công nghệ sinh học;

– Phòng Ứng dụng và triển khai công nghệ;

– Phòng Thông tin và đào tạo.

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

 

Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh