Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Căn cứ thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành sau:

  • Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03);
  • Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06);
  • Hóa vô cơ (mã số 9 44 01 18).

Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu  tại đây.