Thông báo về Hội nghị KH&CN HN cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ 6

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ sáu trong 02 ngày từ 08 đến 09/10/2020 tại Hà Nội.
Hội nghị được tổ chức hai năm 1 lần nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu – triển khai trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân của đội ngũ cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử trong toàn quốc. Hội nghị là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như sự hợp tác nghiên cứu giữa các cán bộ trẻ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện NLNTVN nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết trong thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ trong ngành năng lượng hạt nhân ngày càng vững mạnh.

Trên tin thần đó, Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM thông báo đến tất cả anh chị em cán bộ khoa học trẻ xem xét đăng ký tham gia. Trung tâm sẽ hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị nếu báo cáo được BTC chấp nhận cho trình bày Oral. Mỗi báo cáo oral sẽ hỗ trợ cho 01 người đi trình bày.
Dưới đây là thông báo về Hội nghị KH&CN HN cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ 6:

Phụ lục 1_Phieu dang ky tham du HN tre 6

Phu luc 2_Huong dan trinh bay bao cao HN tre 6