Thông báo số 1, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

Sè: 15/TB-VNLNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  15  tháng 01  năm 2020

Thông báo số 1

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ
ngành năng lượng nguyên tử lần thứ sáu

 

Mục đích Hội nghị: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu – triển khai của đội ngũ cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân.

Thời gian tổ chức: ngày 8-9/10/2020 (dự kiến)

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Cơ quan tổ chức: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các cơ sở Đoàn TNCS HCM của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Thành phần tham gia Hội nghị: Các cán bộ khoa học trẻ (tuổi dưới 35 tính đến 31/12/2020) làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các khách mời là các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hình thức tổ chức:

– Các báo cáo miệng (oral) và treo bảng (poster)

– Bài nói chuyện của các khách mời

Các lĩnh vực:

  • Điện hạt nhân, lò phản ứng và phát triển nguồn nhân lực.
  • Vật lý hạt nhân, Số liệu hạt nhân, Phân tích hạt nhân, và Máy gia tốc.
  • Ghi đo bức xạ, An toàn bức xạ, và Quan trắc môi trường.
  • Ứng dụng công nghệ bức xạ, Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp và các lĩnh vực khác.
  • Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế.
  • Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp.
  • Hóa học phóng xạ và hóa học hạt nhân, Công nghệ vật liệu hạt nhân, Chu trình nhiên liệu, và Quản lý chất thải phóng xạ.

Chương trình hội nghị (dự kiến):

  • Ngày 08/10/2020: Buổi sáng: Khai mạc hội nghị và phiên toàn thể.

                                                   Buổi chiều: Báo cáo tại các tiểu ban.

  • Ngày 09/10/2020: Buổi sáng: Báo cáo tại các tiểu ban.

                                                   Buổi chiều: Phiên toàn thể và bế mạc hội nghị.

Các ấn phẩm của Hội nghị:

– Chương trình Hội nghị và Tuyển tập tóm tắt báo cáo: sẽ được cung cấp cho đại biểu tại Hội nghị.

– Tạp chí Nuclear Science and Technology: Một số báo cáo sẽ được chọn để đăng trong Tạp chí Nuclear Science and Technology (xuất bản bằng tiếng Anh) của Hội NLNTVN.

Thời hạn nộp báo cáo và đăng ký tham gia Hội nghị:

– 01/6/2020: Thời hạn cuối cùng nộp bản đăng ký tham gia Hội nghị và tóm tắt báo cáo.

– 01/8/2020: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự tại Phụ lục 1.

Nội dung và hình thức báo cáo tham dự Hội nghị:

Qui định chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo (hướng dẫn trình bày báo cáo Hội nghị).

Quy định về trình bày báo cáo tại Hội nghị:

– Báo cáo oral trình bày trên Powerpoint

– Báo cáo poster trình bày trên giấy A0 in một mặt (do đại biểu tự chuẩn bị).

Đăng ký tham gia hội nghị:

– Các đơn vị lựa chọn những báo cáo điển hình do cán bộ khoa học trẻ chủ trì thực hiện và gửi cho Ban Tổ chức để xem xét đưa vào chương trình Hội nghị.

– Ban Tổ chức trân trọng kính mời các cán bộ trẻ đăng ký tham dự và trình bày báo cáo Hội nghị bằng cách gửi phiếu đăng ký tham gia theo mẫu kèm theo thông báo này.

– Kinh phí tổ chức Hội nghị do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì. Kinh phí đi lại, ăn ở của các đại biểu do các đơn vị tự tài trợ. Ban Tổ chức sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí cho một số đại biểu khi cần thiết.

Tài trợ cho hội nghị:

Ban Tổ chức hoan nghênh các đơn vị và cá nhân tài trợ cho Hội nghị.

Địa chỉ liên hệ:

TS. Hoàng Sỹ Thân

Phó trưởng Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

ĐT: 024.39412772; 024.39420463 (Lê Thúy Mai)

FAX: 024.39422625

Email:       hoinghikhcnhn@vinatom.gov.vn,

Cc:             hsthan@vinatom.gov.vn; mailethuy28@gmail.com

Thông tin cập nhật về Hội nghị được đăng tải trên website http://www.vinatom.gov.vn
Nơi nhận:

– Các đơn vị trực thuộc;

– Các cơ quan liên quan (các cơ quan nghiên cứu,

quản lý; các trường đại học; các bệnh viện…);

– Lưu: VT, KHQLKH.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

Phạm Quang Minh