Hoạt động nghiên cứu công nghệ sinh học tại Trung tâm Hạt nhân và Dịch vụ phân tích N-15

            Dưới sự viện trợ kỹ thuật của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế ( IAEA), TC Project VIE/5/11, Phòng Sinh học Phóng xạ đi vào hoạt động từ năm 1998. Hiện nay, Phòng Công nghệ Sinh học (tên được thay đổi của Phòng Sinh học Phóng xạ) có 3 hướng nghiên cứu chính gồm:

 1. Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị 15N trong nghiên cứu mối quan hệ Đất – Phân bón – Cây trồng.
 2. Nghiên cứu và chế tạo các vật liệu và chế phẩm ứng dụng trong nông nghiệp, công nghệ sinh học, y dược và xử lý môi trường.
 3. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng, chuẩn đoán và kiểm tra độ sạch bệnh của cây.

Song song với các hướng nghiên cứu trên, Phòng Công nghệ Sinh học (CNSH) còn thực hiện các dịch vụ triển khai như:

 1. Triển khai các dịch vụ phân tích mẫu sinh học, kiểm định và đánh giá khả năng tạo cây sạch bệnh;
 2. Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 theo các hướng nghiên cứu và dịch vụ:
 1. Nghiên cứu xác định hiệu quả sử dụng phân N: Tiếp tục duy trì hướng nghiên cứu chủ đạo hiện nay Phòng đã và đang thực hiện trong đó tập trung các nghiên cứu và dịch vụ liên quan: (i) Xác định cân bằng dinh dưỡng N trong cây; (ii). Đánh giá tồn dư phân bón trong đất; (iii). Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phân bón; (iv). Đánh giá rửa trôi N
 2. Quản lý cố định N sinh học
 3. Đánh giá chuyển hóa N trong đất
 4. Đánh giá dòng chảy của nước và chuyển hóa nitrat trong đất nhằm xác định cân bằng nguồn nước và lượng nước sử dụng hợp lý cho các vùng đất dốc và khô hạn.
 5. Quản lý chất hữu cơ phân hủy bổ sung cho đất.
 6. Ứng dụng kỹ thuật N-15 và các kỹ thuật sinh học phân tử để tuyển chọn các giống cây có hiệu suất sử dụng phân N cao.