Dịch vụ phân tích hạt nhân và phi hạt nhân trong môi trường

  1. Phân tích hoạt độ phóng xạ.
  2. Phân tích hàm lượng, cấu trúc vật liệu.