Các dịch vụ kỹ thuật thủy văn đồng vị

  1. Phân tích hàm lượng đồng vị bền của nước (2H, 18O).
  2. Phân tích đồng vị các nguyên tố hòa tan trong nước. 
  3. Phân tích các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong nước (3H, 14C);
  4. Phân tích thành phần hóa học nước.
  5. Xác định tuổi mẫu nước ngầm, địa chất, khảo cổ.
  6. Khảo sát, đánh giá nguồn gốc, động học ô nhiễm nguồn nước, đất.