Các dịch vụ kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT)

  1. Kiểm tra, đánh giá không phá hủy bằng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ.
  2. Kiểm tra, đánh giá không phá hủy bằng kỹ thuật siêu âm.
  3. Kiểm tra, đánh giá không phá hủy bằng kỹ thuật thẩm thấu lỏng.
  4. Phân tích và đánh giá khuyết tật bề mặt bằng kỹ thuật dòng điện xoáy.
  5. Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật Kiểm định chất lượng thiết bị và công trình.