Các dịch vụ công nghệ sinh học bức xạ

  1. Dịch vụ Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15.
  2. Dịch vụ Ứng dụng kỹ thuật bức xạ trong nghiên cứu và chế tạo vật liệu sinh học.
  3. Dịch vụ Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chọn tạo giống cây trồng đột biến.