1. Đánh giá an toàn bức xạ việc sử dụng nguồn bức xạ.
  2. Kiểm định các thiết bị bức xạ trong y tế.
  3. Cung cấp và đọc liều bức xạ cho nhân viên bức xạ.
  4. Đo đạc và chuẩn liều bức xạ.
  5. Tư vấn thiết kế che chắn an toàn bức xạ.
  6. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ,
  7. Hỗ trợ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ.
  8. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ.